Rodzaje rynków giełdowych

W każdym nieco większym państwie europejskim, istnieją giełdy papierów wartościowych, funkcjonujące zazwyczaj w stolicy danego kraju. Również i w Warszawie od 1991 r. funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych. Na giełdzie warszawskiej, obrót organizowany jest na Rynku Głównym GPW oraz na czterech innych rynkach, takich jak NewConnect, Catalyst, Treasury BondSpot Poland oraz Rynek Energii GPW. Na Rynku Głównym przeprowadza się obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz instrumentami pochodnymi. Na rynku NewConnect organizuje się przede wszystkim obrót akcjami małych spółek. Rynek Catalyst jest źródłem obrotu obligacjami, w tym zwłaszcza korporacyjnymi, komunalnymi i spółdzielczymi, natomiast na Rynek Energii GPW składa się Rynek Dobowo – Godzinowy Energii Elektrycznej oraz Rynek Terminowy Energii Elektrycznej. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje także obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii, a obejmujących Rynki Energii, Rynek Praw Majątkowych oraz Rynek Uprawnień do Emisji Dwutlenku Węgla. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowana większość transakcji giełdowych, dokonywana jest na Rynku Głównym. Pozostałe rynki są obiektem zainteresowania tylko nielicznych inwestorów giełdowych, stanowiąc tym samym w dużej mierze ciekawostkę.