Rodzaje papierów wartościowych

Każdy z nas, kto pracuje, osiąga z tego tytułu jakiś, mniejszy lub większy dochód. Dochodem tym jest oczywiście wynagrodzenie. Jest ono wypłacane w gotówce lub też, obecnie znacznie częściej, w formie przelewu na nasze konto osobiste. Wynagrodzenie możemy też w szczególnych przypadkach otrzymać nie tylko w gotówce, ale także w papierach wartościowych. Wprawdzie w pewnym sensie gotówkę także można uważać za papiery wartościowe, szczególnie jeśli chodzi o banknoty, jednak papiery wartościowe w sensie ścisłym, funkcjonują na innych zasadach. Nie służą bowiem jako środek wymiany, jak pieniądze, lecz stanowią potwierdzenie, że ich właściciel posiada określoną wartość pieniężną, którą może uzyskać po sprzedaży papierów wartościowych. Wśród najbardziej popularnych papierów wartościowych, możemy znaleźć przede wszystkim obligacje i akcje. Obligacje stanowią swego rodzaju zobowiązanie, że emitent obligacji wykupi je od ich właściciela po upłynięciu określonego terminu, za sumę, na którą te obligacje opiewają, wraz z odsetkami. Obligacje mogą być emitowane przez różne podmioty, lecz zdecydowana większość z nich jest emitowana przez państwo. Innym ważnym papierem wartościowym są akcje, czyli potwierdzenie, że ich właściciel posiada część udziałów określonego przedsiębiorstwa, które jest emitentem akcji.