Przemiany gospodarcze w Polsce

Sytuacja gospodarcza, jaka ukształtowała się w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, wymagała wdrożenia głębokich reform. Gospodarka socjalistyczna bowiem była już głęboko niewydolna, nie będąc w stanie zapewnić wystarczającego poziomu produkcji, aby choć w odniesieniu do części towarów i usług, doprowadzić do zrównoważenia popytu z podażą. W związku z tym, konieczne było wprowadzenie określonych mechanizmów rynkowych, a także przekształcenie struktury własnościowej gospodarki. Jednym z podstawowych punktów reformy było zaprzestanie dotowania niektórych produktów, co spowodowało uwolnienie ich cen. Jednocześnie w wysokim stopniu zamrożono płace, przy wprowadzeniu podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych, jak również podatku VAT. Doprowadzono do stabilizacji kursu złotego wobec dolara, a także urealniono wiele wskaźników ekonomicznych, jak choćby stopy procentowe. Natomiast zmiany w zakresie przekształceń własnościowych, polegały przede wszystkim na prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, co zmuszało je do funkcjonowania według reguł rynkowych. Części przedsiębiorstw nie udało się w konsekwencji przetrwać tych zmian, jednak te, które pozostały, cechowały się znacznie większą wydajnością i konkurencyjnością na rynkach zagranicznych. Przyczyniło się to niewątpliwie do polepszenia stanu gospodarki.