Giełda Papierów Wartościowych

Choć papiery wartościowe są znacznie mniej płynne niż gotówka, to jednak można je stosunkowo łatwo sprzedawać lub kupować. Jednak tego typu transakcje muszą być przeprowadzone w określony sposób. Zadaniem Giełdy Papierów Wartościowych jest przede wszystkim organizacja obrotu różnymi instrumentami finansowymi, w tym przede wszystkim akcjami spółek giełdowych. Giełda stanowi więc swego rodzaju rynek, który zbiera w jednym miejscu i czasie oferty osób, które chcą kupić lub sprzedać akcje. Wzajemne oczekiwania kupujących i sprzedających, w postaci zleceń kupna lub sprzedaży, są analizowane na bieżąco, a wynikiem tej analizy jest określony kurs akcji. Giełda jest oczywiście także miejscem realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, choć oczywiście nie są one tam sprzedawane fizycznie, lecz w formie zapisu elektronicznego w systemach obrotu giełdowego. Realizacja ta odbywa się w określonym czasie, który określany jest jako sesja giełdowa. Giełda jest więc przede wszystkim miejscem, z którego można czerpać zysk z tytułu sprzedaży akcji, uzyskując za nie kwotę wyższą od ceny zakupu. Jednak trzeba pamiętać, że bardzo prawdopodobna jest wersja odwrotna, kiedy to wskutek nieudanych inwestycji można utracić większość zainwestowanych w akcje pieniędzy, co oczywiście będzie bardzo dotkliwe.