Akcje źródłem dochodów

Akcje, podobnie jak obligacje, są również papierami wartościowymi. Tak jak obligacje są formą kredytu, jaką uzyskuje państwo u nabywców obligacji, tak również akcje emitowane są w podobnym celu. Celem emisji akcji, jest bowiem przede wszystkim uzyskanie środków pieniężnych od nabywców obligacji, które następnie zostają, przynajmniej w założeniu, wykorzystane przede wszystkim do inwestycji, służących podniesieniu produkcji, a także ogólnemu zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa. Nabywca akcji staje się udziałowcem przedsiębiorstwa, posiadaczem części jego majątku, a tym samym nabywa również prawa do decydowania o najważniejszych aspektach działalności tego przedsiębiorstwa, naturalnie w stopniu, który uzależniony jest od odsetka posiadanych przez niego akcji, w stosunku do liczby wszystkich akcji. Posiadacz akcji może nie tylko czerpać korzyść z ewentualnej sprzedaży akcji po cenie wyższej od ceny ich zakupu, ale także posiada prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku przedsiębiorstwa, w stopniu proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcje mogą stanowić także część wynagrodzenia, co jest często praktykowane w odniesieniu do władz i członków zarządu spółek akcyjnych. Kupując akcje, powinniśmy jednak pamiętać o możliwości spadku ich ceny, co praktycznie nie ma miejsca w przypadku obligacji.